8/2/08

Évos un ameicer guapo 1ª edición (2007). Esta antoloxía ofrécenos uha visión da poesía
elaborada no Eo-Navia desde a Idade Media asta os nosos días. Destaca a época del Rexurdimento (García González, Villar Loza, Cotarelo, Mediante Ferraría...), a Xeración de 1936 (Amador Fernández Mejeras, "Ovidio de Queipo" e Fidalgo Villaveirán) e el momento actual, ligado al cultivo doutros xéneros e á reivindicación da lingua. No conxunto, encontramos autores illacionistas fieis al sistema lingüístico local e outros que adoptan a ortografía e as formas maioritarias del galego.